Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
VOOR HET GEBRUIK VAN DE VETPET–SHOP

(voor bestellingen in de webshop door klanten)

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de dierenarts van deze webshop (hierna: de ‘DAP’) in haar relatie met de klant.

I. Toepasselijkheid

1. Onder ‘klant’ dient in deze algemene voorwaarden te worden verstaan; de afnemers van de DAP. Onder ‘ons’ c.q. ‘wij’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de DAP.
2. Op alle door ons gedane aanbiedingen via de Vetpet-shop van de DAP onder dit domein (hierna: de ‘Webshop’) en op alle met ons gesloten overeenkomsten via de Webshop alsmede de uitvoering daarvan, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van door de klant gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door ons.

II. Aanbiedingen, bestellingen, totstandkoming van de overeenkomsten en wijziging

1. Alle door ons aan de klant gedane aanbiedingen op de Webshop zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. De prijzen in de aanbiedingen zijn gebaseerd op de prijzen geldend op de dag van het doen van de aanbieding door ons.
2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn voor ons slechts bindend indien dat door ons in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Aan onjuiste prijzen als gevolg van schrijffouten kunnen nimmer rechten worden ontleend. Aan de klant verstrekte bescheiden blijven te allen tijde ons eigendom en mogen niet worden gekopieerd, noch aan een derde ter hand gesteld worden dan wel getoond worden.
3. Wijzigingen in de met ons gesloten overeenkomsten dienen schriftelijk aan ons doorgegeven te worden en gelden niet dan nadat ze door ons schriftelijk aan de klant zijn bevestigd. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
4. Via de Webshop komt een koopovereenkomst tot stand tussen ons en de klant. Dit is het geval indien door ons gedane aanbiedingen op de Webshop door de klant worden aanvaard middels het klikken op de knop “algemene voorwaarden” aan het einde van het bestelproces. De bestelling wordt vervolgens per e-mail bevestigd. De overeenkomst tot levering van de bestelde producten ontstaat echter pas door een uitdrukkelijke orderverwerking door ons of door levering van de bestelde producten, niet slechts door de ontvangst van de orderbevestiging.
5. Zodra een bestelling is gedaan op de Webshop wordt deze door ons beoordeeld en verwerkt. Wij behouden ons het recht voor om de bestelling niet direct uit te voeren of te weigeren.
6. Wij kunnen een bestelling in ieder geval weigeren indien;
- De klant niet is gevestigd in Nederland;
- De hoogte van de besteding of aantal bestelde producten van de klant niet in overeenstemming is met normaal gebruik van diergeneesmiddelen door de klant ten behoeve van eigen gezelschapsdieren;
- Wij het vermoeden hebben dat op een andere naam of adres besteld wordt en wij redenen hebben om aan te nemen dat het om niet om dezelfde persoon gaat;
- De klant uit handelsoverwegingen een bestelling heeft geplaatst;
- De bestelling van de klant naar het oordeel van de DAP niet in overeenstemming is met de wet.

III. Levering en herroepingsrecht

1. De levering van de bestelde producten geschiedt namens ons door Henry Schein Animal Health (hierna: ‘HSAH’).
2. Indien door de DAP aan de klant een model, monster, tekening of voorbeeld en/of andere gegevens zijn verstrekt, zijn deze slechts verstrekt bij wijze van aanduiding. De te leveren producten kunnen afwijken van het monster, model, tekening of voorbeeld, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat conform het getoonde of verstrekte monster, model, tekening of voorbeeld geleverd zal worden.
3. Een opgegeven levertijd is altijd indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd geeft de klant geen (aanvullend) recht op annulering, verandering van de betalingsvoorwaarden, korting of schadevergoeding. Een levertijd vangt aan op het moment waarop conform deze algemene voorwaarden de overeenkomst tot stand gekomen is.
4. De bestelde producten worden verzonden binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling, mits zij voorradig zijn. Indien om wat voor reden dan ook de bestelling niet kan worden uitgevoerd, wordt er zo spoedig mogelijk contact met de klant opgenomen
5. Als afleveradres hanteren wij het adres dat wordt opgegeven bij de bestelling.De producten kunnen naar keuze ook afgehaald worden bij de receptie van de DAP. De klant is verplicht om wijzigingen in zijn woon- of vestigingsadres aan ons door te geven zolang de overeenkomst tussen de klant en ons niet is afgewikkeld. Indien de klant verzuimt zijn nieuwe adres door te geven wordt de bestelling geacht te zijn ontvangen indien deze is verzonden naar het adres dat de klant heeft opgegeven tijdens het bestelproces.
6. Nadat de order is bevestigd, ontvangt de klant een separate mail, dat de bestelling is verzonden naar het opgegeven adres, danwel afgehaald kan worden op het adres van de DAP.
7. Ondanks de zorgvuldige werkwijze zijn inpakfouten mogelijk. Wij verzoeken de klant om deze inpakfouten direct na bezorging via het contactformulier op de webshop aan ons te melden of per e-mail [info-vps@auv.eu]. Wij behouden ons het recht voor om de melding van de klant aan de hand van het gewicht van het pakket en de interne controleformulieren te verifiëren. Wij zorgen er voor dat de klant het ontbrekende product zo spoedig mogelijk toegestuurd krijgt. De foutief geleverde producten dienen samen met het ingevulde (bij het product meegeleverde) retourformulier geretourneerd te worden aan:
HSAH Groothandel, inzake VPS
Beversestraat 23, 5431 SL Cuijk
8. Indien aflevering bij de receptie van de DAP geschiedt en de klant om welke reden ook niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal de DAP, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de klant de producten bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij afgehaald zijn binnen 7 werkdagen.
9. De klant heeft het recht om het via de Webshop bestelde, zonder opgaaf van redenen, binnen 7 werkdagen na de datum van ontvangst te annuleren, waardoor de koopovereenkomst ten aanzien van het bestelde wordt ontbonden. Deze annulering kan de klant schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail of per brief) aan de DAP melden. Vervolgens dient de klant zorg te dragen voor terugzending van de producten aan het adres van HSAH. De contactgegevens zijn:
HSAH Groothandel, inzake VPS
Beversestraat 23, 5431 SL Cuijk
10. Artikel 3.9 vindt geen toepassing in het geval de door de klant bestelde producten 1) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant, en/of 2) duidelijk van persoonlijk van aard zijn, en/of 3) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of kunnen bederven.
11. In het geval van ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig artikel 3.9 heeft de klant het recht op kosteloze teruggave van het door de klant aan de DAP betaalde. Wij zullen ervoor zorgdragen dat deze teruggave zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding geschiedt. In dit geval zullen wij, behoudens ten hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het bestelde product, aan de klant geen vergoeding in rekening brengen.

IV. Prijzen en verzendkosten

Alle prijzen op de Webshop zijn inclusief BTW, inclusief verzend- spoed- en administratiekosten en in Euro’s. Alvorens de klant de koop bevestigt, worden deze apart vermeld. De verzend- spoed- en administratiekosten kunnen door ons apart in rekening gebracht worden.

V. Betaling

1. Betaling dient te geschieden conform de op de Webshop aangeboden betaalmogelijkheden.
2. De levering van het bestelde product geschiedt uitsluitend na ontvangst van de betaling van de klant.
3. De factuur die samen met de bestelde producten aan de klant wordt toegestuurd, staat op naam van HSAH. Deze onderneming int namens ons de verkoopprijs en de verzendkosten van het bestelde product. De klant betaalt (bevrijdend) aan HSAH. De betaling aan HSAH heeft niet tot gevolg dat er een koopovereenkomst tot stand komt tussen HSAH en de klant. De overeenkomst met de klant komt te allen tijde met ons tot stand.
4. Wij verzoeken de klant om alleen creditcard gegevens in te voeren op de daartoe bestemde en beveiligde onderdelen van de Webshop en deze niet per e-mail aan ons toe te zenden.
5. Indien de klant niet binnen de overeengekomen betalingstermijn de factuur volledig heeft betaald, wordt vanaf de factuurdatum over het nog openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening gebracht.
6. Indien nakoming voor de DAP onmogelijk is doordat het bestelde product niet beschikbaar is, wordt de klant - in ieder geval binnen dertig dagen - daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en wordt het aan de DAP betaalde kosteloos aan de klant geretourneerd.

VI. Eigendomsvoorbehoud

Alle door ons geleverde en te leveren zaken blijven ons eigendom tot het moment van feitelijke aflevering aan de klant. Voor zover op dat moment nog geen betaling door de klant heeft plaatsgevonden, rust er een eigendomsvoorbehoud op de geleverde producten.

VII. Reclames en klachten

1. De klant is verplicht zich ervan te vergewissen dat de geleverde producten overeenstemmen met de bestelling en de digitale orderbevestiging van ons, alsmede het geleverde te controleren op zichtbare beschadigingen aan verpakking en/of inhoud, en van eventuele afwijkingen c.q. beschadigingen melding te maken op de digitale orderbevestiging en/of overige vervoersdocumenten. Bij gebreke waarvan de klant geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd.
2. Reclames, ook ten aanzien van facturen, dienen binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product door de klant schriftelijk bij ons ingediend te worden. Te laat ingediende reclames worden door ons niet meer in behandeling genomen.
3. Bij gegrond bevinding door ons van de reclame zijn wij gehouden tot zo spoedig mogelijke correcte nalevering van de bestelde producten over te gaan.
4. De klant dient het geleverde of niet in orde bevonden zaken gefrankeerd te retourneren aan HSAH, teneinde de DAP in de gelegenheid te stellen de juistheid van de klacht/reclame te beoordelen. Retourneren kan op het volgende adres:
HSAH Groothandel, inzake VPS
Beversestraat 23, 5431 SL Cuijk
5. In het geval de klant klachten heeft over de producten of over onze dienstverlening, dan kan hij deze klacht(en) per e-mail aan ons kenbaar maken. Wij spannen ons in om de klacht binnen 30 dagen af te handelen.

VIII. Garantie

1. De deugdelijkheid van de door ons aan de klant geleverde producten wordt door ons gegarandeerd tot de op de producten c.q. de verpakking daarvan vermelde houdbaarheidsdatum. De verantwoordelijkheid en daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor de samenstelling en de kwaliteit van de producten ligt te allen tijde bij de leverancier van deze producten.
2. Indien de zaken c.q. de verpakking beschadigd of vernield zijn door foutieve behandeling, verkeerde opslag of andere invloeden van buitenaf, vervalt de garantie. De garantie vervalt tevens indien de klant de zaken niet gebruikt overeenkomstig de daarvoor aan haar bekend gemaakte voorschriften.
3. Het gebruik van de zaken door de klant buiten het aangegeven en/of door ons geadviseerde gebruik, komt voor rekening en risico van de klant.

IX. Aansprakelijkheid voor links

Het aanbod in de Webshop bevat links naar websites van derden waarover wij geen invloed hebben. Wij accepteren dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor of aansprakelijkheid in relatie tot de inhoud van deze websites.

X. Intellectuele eigendom

1. Alle aan de aangeboden producten en aan de inhoud van de Webshop verbonden rechten van intellectuele eigendom behoren, voor zover rechtens mogelijk, in eigendom of krachtens licentie toe aan ons. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt door ons geen gebruiksrecht c.q. licentie aan de klant verleend ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten die ons (in eigendom of krachtens licentie) toekomen.
2. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het de klant niet toegestaan veranderingen in de producten of de verpakking daarvan aan te brengen en/of daarop of daarin zijn eigen merk(en) of handelsnaam/namen of andere wijzigingen aan te brengen, de teksten en afbeeldingen van de website (anders dan voor privégebruik) te kopiëren of anderszins inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten.

XI. Privacy

1. Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
2. Persoonsgegevens van klanten worden door ons verzameld tijdens het gebruik van de Webshop door de klant. De door ons verzamelde persoonsgegevens betreffen gegevens die de klant invoert tijdens het bestelproces (zoals zijn naam- en adresgegevens) en gegevens over eventuele voorkeuren. Deze persoonsgegevens worden door ons opgenomen in een beveiligde database.
3. Wij kunnen de door de klant verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
- Informeren; zoals het sturen van één of meerdere e-mails;
- Uitvoering van de koopovereenkomst: voor het verwerken van een bestelling;
- Marketingdoeleinden; zoals het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc. waarvan wij denken dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle Webshop voor de klant.
4. Ten behoeve van voornoemde doeleinden delen wij de persoonsgegevens van klanten met de volgende derden:
- Michael Grassl GmbH;
- Henry Schein Animal Health;
5. Wij zullen voor het delen van persoonsgegevens met bovengenoemde derden en voor de verzending van e-mails voor marketingdoeleinden (anders dan aan bestaande klanten voor soortgelijke producten) altijd voorafgaande en ondubbelzinnige toestemming vragen aan de klant. De klant kan deze toestemming altijd intrekken.
6. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In een cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van klanten die de Webshop bezoeken. Wij maken gebruik van cookies om de functionaliteit en het gebruiksgemak van bepaalde pagina's van de Webshop te optimaliseren. Daartoe maken wij gebruik van zowel functionele als analytische cookies.

XII. Diversen

1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt of blijken te zijn, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. In dat geval zullen partijen de ongeldige bepaling redelijkerwijs aanpassen zodat deze de bedoeling van de partijen weergeeft.
2. Deze algemene voorwaarden kunnen door ons eenzijdig gewijzigd worden. De klant kan in dat geval slechts nieuwe aankopen doen na acceptatie van de gewijzigde voorwaarden. De gewijzigde algemene verkoopvoorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat wij de klant van de wijziging in kennis hebben gesteld.

XIII. Geschillen en recht

1. Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden of naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten delen van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst zullen ter keuze van de DAP worden beslecht door de bevoegde rechter van de
vestigingsplaats van de DAP dan wel de plaats van vestiging van de klant, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.

2017